Program dela Zdravniške zbornice Slovenije v letih 2020 do 2024

Uvod

Gledano skozi prizmo uspešnosti posameznih zdravnikov in oddelkov je slovensko zdravstvo v odlični kondiciji.

Povsem drugačna je slika zdravstva, če pogledamo zastarele bolniške zgradbe, okorele organizacijske prijeme, prekomerno administracijo, nezadostno informacijsko podporo, počasno uvajanje nujnih sprememb, ki jih terjajo demografske in epidemiološke spremembe ter napredek medicinske stroke. Pogosto se mi zdi, da smo zdravniki uspešni vodstvom zdravstva navkljub in ne z njihovo pomočjo. Seveda ne gre za le za zdravnike in sploh ne v prvi vrsti za zdravnike. Gre za bolnike in za zdravje, za katerega se vsa družba strinja, da je vrednota. Težava nastane, ko bi bilo treba za bolnike in za zdravje narediti kakšno odločno potezo, ki kratkoročno ne bi bila vsem všeč.

Vsem težavam navkljub je za nas, zdravnike in zobozdravnike, za bolnike in za državo najbolj pomembno, da združeni v Zdravniški zbornici naredimo tisto, kar lahko. To pomeni, da s svojim zgledom, energijo in sposobnostmi motiviramo slovensko družbo in politiko k premiku na bolje. Organiziranost v Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS) nam nudi priložnost, da sami odločamo o svojem poklicu, o standardih naše usposobljenosti in o etičnih standardih opravljanja svojega poklica. Poslanstvo ZZS je zagotavljanje podpore in glasu zdravnikom v njihovem poklicnem življenju skozi vsa življenjska obdobja, gre za skrb za sedanje in prihodnje generacije zdravnikov in zobozdravnikov, skrb za prihodnost vseh nas. Vsi smo naša prihodnost.

Zdravniška zbornica Slovenije naj postane prva misel zdravnikom in zobozdravnikom, ki potrebujejo podporo in pomoč.

ZZS je partner bolnikom in družbi v prizadevanjih za boljše zdravje prebivalcev Slovenije. Skrbi za dobro usposobljenost zdravnikov, etične standarde in prispeva k razvoju zdravstvenega sistema v državi s pripravo konceptov, programov in strokovnih priporočil. ZZS se mora kot glas zdravništva prizadevati, da je vključena v zdravstveno politiko in da je pri tem slišana in upoštevana. Ob tem se mora povezovati z zdravniškimi organizacijami in ustanovami, predvsem z Zdravniškim društvom Slovenije, zdravniškimi sindikati, medicinskima fakultetama, izvajalci zdravstvenega varstva, drugimi poklicnimi skupinami v zdravstvu in Ministrstvom za zdravje. ZZS se mora uveljaviti kot eden najpomembnejših avtonomnih deležnikov (stebrov) civilne družbe.

Ekipo, ki je program pripravila, sestavljajo predstavniki različnih generacij in zdravniških specialnosti z vseh delov Slovenije, saj želimo, da so v programu vse za nas pomembne teme. Ob njihovem uresničevanju bomo iskali soglasje stališč vseh zdravniških specialnosti, vseh generacij, vseh ravni zdravstva in vseh regij.

Delo ZZS obsega tri glavna področja

  1. javna pooblastila
  2. podpora zdravnikom in zobozdravnikom
  3. ZZS kot deležnik pri regulaciji zdravstvenega sistema v državi

V naslednjih točkah so navedene poglavitne aktivnosti ZZS, ki jih je treba okrepiti, izboljšati, spremeniti ali uvesti na novo.